Logo-jbp
J Biochem Phytomed. 2022;1(1): 13-16. doi: 10.34172/jbp.2022.4

Original Article

Ethnobotanical Study for Hypertension Treatment: An Ethnobotanical Study of Abadeh, South Iran

Neda Dastyar 1, Dhiya Altememy 2 *

Cited by CrossRef: 0